Wzorowa stołówka

Wymagania sanitarne dla stołówek szkolnych

Przepisy prawa

Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyżywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora spożywczego i w tym zakresie podlega przepisom prawa żywnościowego, obowiązującym wszystkie przedsiębiorstwa tej branży.

Najważniejsze elementy podlegające kontroli sanitarnej

Każda placówka oferująca wyżywienie jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej (GHP i GMP).

 • Funkcjonalność pomieszczeń
 • Stan techniczno–sanitarny i higieniczno-porządkowy pomieszczeń magazynowych, kuchennych, oraz wyposażenia i sprzętu pomocniczego, stan pomieszczeń socjalnych
 • Postępowanie z produktami spożywczymi
 • Sposób prowadzenia i higiena procesów technologicznych i porcjowania posiłków
 • Przechowywanie próbek pokarmowych
 • Zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości
 • Jakość zdrowotna posiłków oferowanych w placówce
 • Higiena personelu kuchni
 • Szkolenia pracowników
 • Realizacja założeń systemu HACCP

Podstawowe dokumenty do okazania podczas kontroli sanitarnej

 • Dokumentacja obiektu – plan pomieszczeń.
 • Instrukcje dotycząca procesów mycia i dezynfekcji: powierzchni roboczych, naczyń kuchennych i stołowych, sprzętu i rąk personelu.
 • Sposób i częstotliwość usuwania odpadów i ścieków.
 • Wyniki badania wody.

Żywienie cateringowe

W przypadku żywienia cateringowego, należy zwrócić uwagę na to, czy firma dostarczająca posiłki:

 • dopełniła obowiązku zatwierdzenia i rejestracji przez PIS i spełnia wymagania sanitarno-higieniczne podczas produkcji oraz czy zachowane są właściwe warunki transportu,

Zasady żywienia

Poniżej prezentujemy zasady żywienia dzieci Narodowego Programu Zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym Pol- Health

oraz Prezentację Power Point przygotowana przez naszego partnera Fundację Banku Ochrony Środowiska

Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych